• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Byarådsmöte på nya rådhuset

Byarådet har möte på den 27 jan. på Nya Rådhuset.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas, röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justeringspersoner
3. Godkännande av mötets utlysande samt dagordning
4. Genomomgång av protokoll från 2013-11-25
5. Verksamhetsberättelsen för år 2013
6. Ekonomisk redogörelse av kassören, resultat- & balansräkning
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för presidiet
9. Förslag till verksamhetsplan för år 2014
10. Val av presidium
11. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
12. Val av valberedning
13. Val av kontaktgrupp med kommunen (Samrådsgruppen)
14. Datum för BLR sammanträden våren 2014 (Nästnästa samrådsmöte äger rum den 19 maj)
15. Övriga frågor
a) Avloppsfrågan
b) Sotningen
c) Byavandringar
d) Presentation av Kåseberga
e) Nationaldagsdeltagande
16. Ärenden för nästa samrådsmöte med kommunen 24 februari 2014, kl 15.00 i Nya Rådhuset.
17. Mötet avslutas

 

Lämna ett svar