• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Protokoll byavandring 2014

Noteringar från byavandringen.

Närvarande: Representanter för byalaget

Detaljplan finns på ystad http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program/

FÖP, fördjupad översiktsplan, här ingår även campingen.

Aktuella frågor: 

 • Skötselplan för campingsplats och tältplats, för att hålla nere skadorna på naturen.
 • Önskemål från byalaget en skötselplan av strövområdet på strandängarna, som ska gälla för permanentboende och campingplatsen samt även tältande enligt ”allemansrätten”.

Kontaktperson: Andrea Nowag, kommunekolog

Svar:  Inväntas

 • Inspektion av erosionsskador i klitterna på stranden.  Vi går ner på stranden och ser att erosionen har börjat ”gräva”, är otroligt beroende av växtlighet på strandklitterna.

Kontaktperson: Mona Skoog, strategiskt miljöarbete

Svar: Den erosion som sker vid Nybrostrand är det som kan förväntas vid en sandstrand under normala omständigheter. Det är en del av sandstrandens naturliga dynamik att det sker erosion under vinterhalvåret och att området ”reparerar” sig under sommarhalvåret. Det är emellertid av största vikt att den växtlighet som finns på klitterna, hög såväl som låg, lämnas orörd eftersom klitterna är extremt känsliga för slitage och yttre påverkan. I arbetet med att revidera Handlingsplanen för förvaltning och skydd av kusten (som sker under våren 2015) kommer kustförvaltningsstrategier på kort, medellång och lång sikt att föreslås för olika delsträckor längs med Ystads kommuns kust och däribland även Nybrostrand. Handlingsplanen och dess förslag kommer sedan att behandlas politiskt

 • Behov av fler papperskorgar på strandängarna

 Kontaktperson: Ulf Andersson, stadsträdgårdsmästare

Svar: Inväntas

 • Trafikproblem genom byn – CG-väg kantsten och belysning, miljö, buller och utsläpp
 • CG-väg till/från Ystad kanstenen

Kontaktperson: Trafikverket

Svar: inväntas

 • Belysningen till Jaktstigen

Kontaktperson: ?

 Svar: Inväntas

 • Trafikskyltar och skyddsplåt vid tunnel saknas

Kontaktperson: Mats Nylén, arbetsledare gata/trafik

Svar: Inväntas

 • Trafikproblem Örnvägen-Granvägen

Kontaktperson: Mats Nylén, arbetsledare gata/trafik

Svar: Inväntas

 • Byalaget har via Miljö fått Trafikverket att göra mätningar. Enligt byalaget gjordes dessa inte ”rätt” .Gör om – gör rätt. Byalaget har maila. Miljöförbundet. Bullret är ett stort problem.
 • GC-väg och kantsten samt belysning

Kontaktperson: Trafikverket

Svar: Vägen saknar belysning från ”jaktstigen” och 2 km samt klagat på kantstenen. Det är Trafikverkets väg och de gör inget i efterhand. Läs anteckningar från Samrådsmöte 2015-02-16

 • Byahus att disponera för juniorer och seniorer

Förslag från byalaget är: gamla barnkolonin med halmtak eller en gammal skolpaviljong placerad i närheten av utebadet. Andra förslag scoutgården eller golfklubben?

Kontaktperson: Kenneth Haraldsson, fastighet

Svar: Inväntas . ( 201505 xx är det  insänt ett Medborgarförslag i ärendet) (20140522)

Lämna ett svar