• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Stadgar

 

Stadgar antagna på föreningsstämma 2022-03-20.

 

1. Ändamål

Nybrostrands Byalag är en förening bestående av fastighetsägare, hyres- och bostadsrättsinnehavare inom Nybrostrandsområdet i fortsättningen benämnda ”hushåll” (Se även not 1).

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas/hushållens gemensamma intressen av ideell och organisatorisk art och att vara remissinstans till kommunen i frågor som är av intresse för medlemmarna/hushållen.

2. Policy

Föreningens verksamhetspolicy bestäms årligen av föreningsstämman.

3. Medlemskap

Hushålls medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av medlemsavgift.

Medlemskap upphör automatiskt vid årsskifte om ingen ny medlemsavgift betalas eller på begäran av medlem. Uppsägning av medlemskap medger inte någon rätt att få ut någon andel i föreningens tillgångar eller av honom/henne inbetalda medlemsavgifter.

4. Medlemsavgift

Avgiften bestämmes vid ordinarie föreningsstämma för det kommande kalenderåret.

5. Styrelsen

Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter. Därutöver kan adjungerande styrelsemedlemmar tillsättas för till exempel specifika arbetsuppgifter.

Styrelsens ordförande väljs för ett år. Ledamöter och suppleanter väljs för två år. Valen sker i intervaller, så att ena hälften väljs jämna år, den andra hälften ojämna år. Valen sker vid ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen sammanträder enligt styrelsens eget beslut och är beslutmässig, då minst fyra (4) ordinarie ledamöter eller suppleanter är närvarande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Ledamöternas åligganden och arbetsfördelning beslutas av styrelsen.

6. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2) styrelsemedlemmar gemensamt eller av särskilt utsedd person.

7. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

8. Räkenskaper

Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över den ekonomiska förvaltningen och för kalenderår upprätta en årsredovisning, Bokslut med resultat- och balansräkning skall av kassören senast 1 februari delges styrelsen och revisorerna.

9. Revisorer

Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning väljer ordinarie föreningsstämma för varje räkenskapsår två (2) revisorer och en (1) suppleant för dessa. Det åligger revisorerna att efter utförd gemensam granskning avge en skriftlig revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma.

10. Valberedning 

Valberedningen består av en ordförande och två (2) ledamöter valda av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma tillfråga dem, vilkas mandattid utgår, om de är villiga att kandidera för nästa mandatperiod.

11. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i mars månad. Förslag /motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.

Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller om 10% av medlemmarna så begär.

12. Kallelse

Kallelse skall ske genom utskick till medlemmar senast åtta (8) dagar före stämmans hållande inklusive aktuella dokument.

Vid extra föreningsstämma skall endast de ärenden behandlas, för vilka stämman utlysts. Till extra föreningsstämma skall utskick omfatta kallelse till medlemmarna med angivande av de ärenden som skall behandlas. Sådant utskick skall vara medlemmarna tillhanda senast åtta (8) dagar före stämmans hållande.

Med utskick avses brev, e-post eller SMS-meddelande.

13. Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare.
 2. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
 3. Besluta om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 7. Revisionsberättelsen och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 8. Val av styrelseordförande för kommande mandatperiod.
 9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter, som väljs för två år enligt §5.
 10. Val av två revisorer och en suppleant för dessa enligt § 9.
 11. Val av valberedning med ordförande och två ledamöter enligt § 10.
 12. Beslut om byalagets verksamhetspolicy intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande kalenderår.
 14. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret.
 15. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga ärenden.

14. Röstning

På föreningsstämman äger varje hushåll en (1) röst (Se även not 2). Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Personval sker med slutna sedlar om någon så begär. Röstning kan ske genom skriftlig fullmakt.

15. Ändring av stadgar

Vid fråga om ändring av dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet bland de närvarande medlemmarna. Sådan fråga får endast avgöras vid ordinarie föreningsstämma. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av medlem enligt § 11.

  16. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut av två (2) på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, varvid beslut vid varje tillfälle skall fattas med 2/3 majoritet bland närvarande medlemmar. Föreningen likvida medel skänkes till välgörande ändamål enligt beslut på sista föreningsstämman.

Not 1.
Nybrostrandsområdet och Byalagets intresseområde är tätorten och dess omland.

Not 2.
Medlemskap noteras i en medlemsförteckning. Medlemsförteckningen upptager endast betalande (=röstberättigade) medlemmar.

Endast en medlemsavgift per år erlägges för varje hushåll om flera ägare etc. finns. Trots att i medlemsförteckningen endast upptages en betalande hushållsmedlem äger maka(e), sambo eller motsvarande utöva rösträtt utan fullmakt i stället för sådan registrerad medlem och är även valbara till uppdrag inom Byalaget.

 

 

Comments are closed.