• E-post: info@nybrostrand.se; Swish: 1232 164 648; Bankgiro: 5419-2562

Policy & stadgar

Policyn är antagen 2014 och ses över varje år inför föreningsstämman för en eventuell revidering. F.n. pågår inom styrelsen ett arbete med framtagande av en Byaplan, som skall ersätta policyn. Byaplanen är ett dokument, som skall fungera som underlag och underlätta för Byalagets och Ystads kommuns gemensamma arbete. 

Stadgarna för Nybrostrands Byalag är antagna 2002 och har därefter reviderats med små justeringar.

POLICY

BYALAGETS POLICY ANGÅENDE NYBROSTRANDSOMRÅDETS UTVECKLING

NYBROSTRANDS BYALAG SKALL VERKA FÖR:att främja och organisera för medlemmarnas gemensamma aktiviteter och informera om   för medlemmarna viktiga frågor.

att  bevara Nybrostrands särart som bostadsområde , både för permanentboende och fritidsboende,  i anslutning till ett unikt strandområde med öppen strandlinje.

att  området får en attraktiv miljö med mindre buller, bra luft och välskötta grönytor.

att  det finns service inom kollektivtrafik.

att  vi får disponera ett allaktivitetshus inom Nybrostrands tätort, för juniorer och seniorer.

att  Nybrostrand får en lugnare trafikmiljö med mindre trafikbuller. Samt åtgärder  så att trafiken inte överskrider lagstadgad hastighet för minimalt trafikbuller och avgasutsläpp.

att  gång- och cykelvägen mellan Ystad och Nybrostrand moderniseras för att ge större säkerhet för  gång- och cykeltrafikanterna samt att sträckan mellan Jaktstigen och Nybrostrand får   vägbelysning.

att  verka för ett säkrare boende där alla boende hjälps åt med grannsamverkan samt är observanta vad som sker i närområdet samt även dokumentera detta om så är möjligt

att  området får en bättre teknisk försörjning, genom att gemensamt upphandla el och verka för  utbyggnad av fiberbredband samt bättre täckning av mobiltelefoni och mobil data

att  företräda medlemmarna i grupp i gemensamma frågor mot kommun eller andra myndigheter

att  campingplatsen begränsas till nuvarande område, placering och storlek.

att  bevara och skydda strövområde för ett rikt friluftsliv för de boende

att  skydda och bevara en unik fauna i strandnaturen samt skydda rödlistade växter

Dessa punkter är antagna vid Nybrostrands Byalags föreningsstämma i mars 2014.

STADGAR

För Nybrostrands Byalag, antagna 2002-07-07. Redaktionellt reviderade av styrelsen 2005-02-28. Revidering av §12 i stadgarna i enlighet med beslut på föreningsstämman 2006-03-26 (§21 i protokollet från föreningsstämman).

§ 1. Ändamål
Nybrostrands Byalag är en förening bestående av fastighetsägare, hyres- och bostadsrättsinnehavare inom Nybrostrandsområdet i Ystads kommun (se not 1). Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen av ideell och organisatorisk art och att vara remissinstans till kommunala organ i frågor, som är av intresse för medlemmarna.

§ 2. Policy
Föreningens policy bestäms årligen av föreningsstämman.
Policy — se Bilaga 1.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap i föreningen vinnes av fastighetsägare, hyres- och bostadsrättsinnehavare i Nybrostrand genom erläggande av medlemsavgift fastställd vid ordinarie föreningsstämma (se not 2).

§ 4. Årsavgift
Avgiften bestämmes vid ordinarie föreningsstämma för det kommande kalenderåret. (Avgiften bör betalas före 1 mars, detta för att kunna delta i föreningsstämman ).

§ 5 . Utträde
Medlemskap upphör automatiskt för kalenderår, för vilket medlemsavgift icke erlagts. Avgången medlem äger icke utfå någon andel i föreningens tillgångar eller av honom/henne inbetalda årsavgifter.

§ 6. Styrelsen
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter.

Styrelsens ordförande väljes för ett år. Ledamöter och suppleanter väljes för två år. Valen sker i intervaller, så att ena hälften väljes jämna år, den andra hälften ojämna år. Valen sker vid ordinarie föreningsstämma.

Mandatperioderna utgöras av ett år (ordf.) respektive två år från ordinarie föreningsstämma t.o.m. ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen sammanträder enligt styrelsens eget beslut och är beslutmässig, då minst fyra (4) ledamöter är närvarande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.

Ledamöternas åligganden och arbetsfördelning beslutas av styrelsen.

§ 7. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2) styrelsemedlemmar gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 9. Räkenskaper
Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över den ekonomiska förvaltningen och för kalenderår avge redovisning härför. Bokslut och resultaträkning skall av kassören senast 1 februari delges styrelsen och revisorerna.

§ 10. Revisorer
Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning väljer ordinarie föreningsstämma för varje räkenskapsår två (2) revisorer och en (1) suppleant för dessa. Det åligger revisorerna, att efter utförd gemensam granskning, avge en skriftlig revisionsberättelse, vilken skall överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 11. Valberedning 
Valberedningen består av en ordförande och två (2) ledamöter valda av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma tillfråga dem, vilkas mandattid utgår, om de är villiga att kandidera för nästa mandatperiod. Senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma skall valberedningens förslag anslås på Byalagets anslagstavlor.

§ 12. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen i mars månad. Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller om 10% av medlemmarna så begär. Förslag /motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma. Under juni/juli har föreningen ett informationsmöte.

§ 13. Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske dels genom anslag på Byalagets anslagstavlor senast åtta (8) dagar före stämmans hållande, dels som utskick till medlemmarna senast åtta (8) dagar före stämmans hållande med aktuella dokument. Till extra föreningsstämma utgår skriftlig kallelse till medlemmarna med angivande av de ärenden, som skall behandlas. Sådan kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast åtta (8) dagar före stämmans hållande.

§ 14. Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare.
2. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
3. Besluta om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Beslut med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt beslut med anledning av revisionsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och räkenskapsförare.
9. Val av styrelseordförande för kommande mandatperiod.
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter, som väljs för två år enligt §6.
11. Val av två revisorer och en suppleant för dessa enligt § 10.
12. Val av valberedning med ordförande och två ledamöter enligt § 11.
13. Beslut om byalagets policy intill nästa ordinarie föreningsstämma.
14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
innevarande kalenderår.
15. Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret.
16. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga ärenden.

§ 15. Extra föreningsstämma
Vid extra föreningsstämma skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

§ 16. Röstning
På föreningsstämman äger varje fastighetsägare, hyres- och bostadsrättsinnehavare en (1) röst (se not 2). Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Personval sker med slutna sedlar om någon så begär. Röstning kan ske genom skriftlig fullmakt.

§ 17. Ändring av stadgar
Vid fråga om ändring av dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet bland de närvarande medlemmarna. Sådan fråga får endast avgöras vid ordinarie föreningsstämma. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av medlem enligt § 12.

§ 18. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen fordras beslut av två (2) på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, varvid beslut vid varje tillfälle skall fattas med 2/3 majoritet bland närvarande medlemmar.

Not 1.
Nybrostrandsområdets/Rekryteringsområdets omfattning bestämmes vid föreningsstämma i anknytning till den av Ystads kommun antagna översiktsplanen.

Not 2.
Medlemsförteckningen upptager endast betalande (=röstberättigade) medlemmar.

Endast en medlemsavgift per år erlägges för varje fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt även om flera ägare etc. finns. Trots att i medlemsförteckningen endast upptages betalande medlemmar äger maka(e), sambo eller motsvarande utöva rösträtt utan fullmakt istället för sådan betalande medlem och är även valbara till uppdrag inom Byalaget.

 

Lämna ett svar