• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Verksamhetspolicy

Policyn är antagen 2014 och ses över varje år inför föreningsstämman för en eventuell revidering. F.n. pågår inom styrelsen ett arbete med framtagande av en Byaplan, som skall ersätta policyn. Byaplanen är ett dokument, som skall fungera som underlag och underlätta för Byalagets och Ystads kommuns gemensamma arbete. 

POLICY

BYALAGETS POLICY ANGÅENDE NYBROSTRANDSOMRÅDETS UTVECKLING

NYBROSTRANDS BYALAG SKALL VERKA FÖR att främja och organisera för medlemmarnas gemensamma aktiviteter och informera om  för medlemmarna viktiga frågor.

 • att  bevara Nybrostrands särart som bostadsområde , både för permanentboende och fritidsboende,  i anslutning till ett unikt strandområde med öppen strandlinje.
 • att  området får en attraktiv miljö med mindre buller, bra luft och välskötta grönytor.
 • att  det finns service inom kollektivtrafik.
 • att  vi får disponera ett allaktivitetshus inom Nybrostrands tätort, för juniorer och seniorer.
 • att  Nybrostrand får en lugnare trafikmiljö med mindre trafikbuller. Samt åtgärder  så att trafiken inte överskrider lagstadgad hastighet för minimalt trafikbuller och avgasutsläpp.
 • att  gång- och cykelvägen mellan Ystad och Nybrostrand moderniseras för att ge större säkerhet för  gång- och cykeltrafikanterna samt att sträckan mellan Jaktstigen och Nybrostrand får   vägbelysning.
 • att  verka för ett säkrare boende där alla boende hjälps åt med grannsamverkan samt är observanta vad som sker i närområdet samt även dokumentera detta om så är möjligt
 • att  området får en bättre teknisk försörjning, genom att gemensamt upphandla el och verka för  utbyggnad av fiberbredband samt bättre täckning av mobiltelefoni och mobil data
 • att  företräda medlemmarna i grupp i gemensamma frågor mot kommun eller andra myndigheter
 • att  campingplatsen begränsas till nuvarande område, placering och storlek.
 • att  bevara och skydda strövområde för ett rikt friluftsliv för de boende
 • att  skydda och bevara en unik fauna i strandnaturen samt skydda rödlistade växter

Dessa punkter är antagna vid Nybrostrands Byalags föreningsstämma i mars 2014.

 

Lämna ett svar