• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy antagen på föreningsstämma 2022-03-20

 

Verksamhetspolicyn ses över varje år inför föreningsstämman för eventuell revidering.

Utöver Verksamhetspolicyn finns andra typer av policys för styrning av verksamheten. Dessa beslutas av styrelsen och kan t.ex vara Kommunikationspolicy, Informationspolicy, Policy för hantering av personuppgifter m.m.

 Nybrostrands Byalag skall verka för

 • att främja och organisera för medlemmarna/hushållen gemensamma trivselfrämjande aktiviteter för alla åldrar och intressen samt informera om för medlemmarna viktiga frågor.
 • att bevara Nybrostrands särart som bostadsområde i anslutning till ett unikt strandområde med öppen strandlinje både för permanentboende och fritidsboende.
 • att företräda medlemmarna i grupp i gemensamma frågor mot kommun eller andra myndigheter.
 • att området får en attraktiv miljö med lugnare trafikmiljö, mindre buller, bra luft och välskötta grönytor samt att lagstadgad hastighet efterlevs.
 • att det skapas en bättre
 • att vi får en gemensamhetslokal inom Nybrostrand som möjliggör aktiviteter för alla åldrar och intressen.
 • att gång- och cykelvägen mellan Ystad och Nybrostrand moderniseras för att ge bättre säkerhet för gång- och cykeltrafikanter samt att sträckan mellan Jaktstigen och Nybrostrand får vägbelysning.
 • att verka för ett säkrare boende där alla boende hjälps åt med grannsamverkan och är observanta på vad som sker i närområdet samt även dokumentera detta om så är möjligt.
 • att bevara och skydda strövområde i vårt närområde för ett rikt friluftsliv för de boende.
 • att skydda och bevara en unik fauna i strandnaturen samt skydda rödlistade arter.
 • medlemmarnas sociala välbefinnande.
 • en god miljö och med hänsyn till de nationella klimatmålen.

 

Lämna ett svar