• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Policy – Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Byalaget har ett digitalt register över byalagets medlemmar.

Enligt Personuppgiftslagen (GDPR) är byalaget skyldig att redovisa hur uppgifterna hanteras. Byalagets styrelse har därför beslutat att:

 • Personuppgiftsansvarig blir Byalagets styrelse.
 • Registret kommer att omfatta namn, adress, mailadress och telefonnummer.
 • Syftet med registret är att underlätta byalagets arbete avseende
  • uppföljning av betalda medlemsavgifter
  • digital distribution av Byalagets ”Medlemsinformation”
  • digital information om tillfälliga aktiviteter och kommande händelser.
 • Medlemsregistret kommer endast att utnyttjas i Byalagets interna arbete.
 • Medlemmar har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Kontakta då någon i styrelsen, se Byalagets hemsida ”Nybrostrand.se” eller information på byalagets anslagstavlor.
 • Uppgifterna sparas maximalt 3 månader efter det att medlemskapet upphört. Medlemskapet upphör automatiskt vid årsskiftet om ingen ny medlemsavgift inbetalas.

Genom att betala in medlemsavgiften för ett nytt år ger medlemmen samtycke till att uppgifter läggs in i medlemsregistret.

Eventuella klagomål med anledning av Byalagets register skall lämnas till Datainspektionen.

Har du frågor? Kontakta byalaget via  E-post  info@nybrostrand.se eller någon i styrelsen.

Rutiner för hantering av personuppgifter

Följande rutiner gäller för hantering av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (GDPR):

 • I samband med information i Byabladet om inbetalning av ny årsavgift informeras medlemmarna om att en inbetalning även innebär ett godkännande av byalagets hantering av personuppgifterna.
 • Medlemsuppgifterna, dvs namn, adress, mailadress och telefonnummer läggs in i en Excel databas som möjliggör distribution via E-post och SMS utskick
 • Registret uppdateras löpande efterhand som medlemsavgifter inbetalas
 • Uppgifter i registret raderas omgående efter begäran från medlem eller senast tre månader efter årsskiftet om ingen ny medlemsavgift inbetalats.
 • Uppgifterna lagras på 2 separata externa lagringsmedium t.ex. USB-minne, ett minne som original samt ett som backup.

Comments are closed.