Noteringar från styrelsemötet 2014-02-23

Mötet beslutade att modernisera vår hemsida. Kommer att ske under våren.Styrelsens budgetförslag för 2014 fastställdes.Det saknas fortfarande en vakans (suppleant) i styrelsen.Vi har påbörjat planeringen av årets aktiviteter.Vi skall boka möte med representanter för Ystad kommun och Trafikverket för diskussion om cykel/ gångvägen mellan Ystad och Nybrostrand.// Styrelsen

Continue reading

Om elavtal

Just nu är det en stor aktivitet på nätet och i telefon om att elavtal. Därför är vårt råd från byalaget att ni alltid kontrollerar vad det är för företag genom att kolla upp det på internetet.Tänk alltid efter hur ni svarar på frågor. Begär alltid skriftlig offert och lämna ingen …

Continue reading

Ett förtydligande av ”Ordförande har ordet” i Byablad 2014/1

Apropå texten i senaste byabladet så avsåg begränsningen att nå stranden tältningen,inte nybyggnationen vilket inte framgick tydligt av texten. Byalaget värnar om växtligheten på klitterna så att dom kan motstå havet och klarar pågående klimatförändringar. Både öster och väster om Nybrostrand är det problem med strand erosion. Vi ska absolut …

Continue reading

Byarådsmöte på nya rådhuset

Byarådet har möte på den 27 jan. på Nya Rådhuset. Föredragningslista 1. Mötet öppnas, röstlängd 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justeringspersoner 3. Godkännande av mötets utlysande samt dagordning 4. Genomomgång av protokoll från 2013-11-25 5. Verksamhetsberättelsen för år 2013 6. Ekonomisk redogörelse av kassören, resultat- …

Continue reading

Sammanfattning av Byarådets möte 27/1

Sammanfattning av Byarådets möte på Gamla Rådhuset den 27 januari 2014 • Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes. • Valberedningens förslag accepterades: o Ordförande Lars Göran Nilsson o V ordf. Sven-Anders Sölveborn o Sekr. Mats Höjeberg o Kassör Margareta L Nörregård • Revisionsberättelsen godkändes. • Verksamhetsplanen för 2014 godkändes. (För oss betydelsefulla …

Continue reading