Årsmöte

Inställda aktiviteter med anledning av coronasmittrisk

Verksamhetsberättelse 2019 inkl resultat o balansräkning Rev 1

Verksamhetsplan 2020

Dagordning vid årsmötet: 20200614 kl 1000

1. Val av ordförande och sekreterare.
2. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
3. Besluta om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Beslut med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt beslut med anledning av revisionsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och räkenskapsförare.
9. Val av styrelseordförande för kommande mandatperiod.
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter, som väljs för två år enligt §6.
11. Val av två revisorer och en suppleant för dessa enligt § 10.
12. Val av valberedning med ordförande och två ledamöter enligt § 11.
13. Beslut om byalagets policy intill nästa ordinarie föreningsstämma.
14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
innevarande kalenderår.
15. Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret.
16. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga ärenden.

 

 

Comments are closed.